Последна актуализация: 25.05.2018 г.

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

Политиката за поверителност е предназначена да защити Вашите лични данни, ако сте контрагент – физическо лице или представител и/или служител на юридическо лице, по договори за посредничество при наемане на екипаж или по други договори с “Булнав Менинг“ ЕООД.

С Политиката за поверителност на “Булнав Менинг“ ЕООД Ви информираме за събирането, използването и обработването на личните Ви данни, когато правите постъпления за сключване на договор и сключвате договор с нас или посещавате нашия уебсайт и какви са правата Ви като субект на личните данни.

“Булнав Менинг“ ЕООД може периодично да изменя и допълва настоящата политика. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт https:// www.bulnav-manning.com

Датата на последната актуализация ще бъде отбелязана в началото на Политиката за поверителност.

Кои сме ние?

„Булнав Менинг“ ЕООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 202734621, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, район „Одесос“, бул. „Приморски“ № 1, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност.

„Булнав Менинг“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679.

Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:

гр. Варна 9000, район „Одесос“, бул. „Приморски“ № 1;

електронна поща: crew@bulnav-manning.com;

телефон: +359 52 683 505, +359 52 683 434, +359 52 683 509; или като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт: https:// www.bulnav-manning.com.

Какви данни обработваме?

 1. Предоставени от Вас доброволно данни като физическо лице, кандидатстващо за работа, когато правите постъпления за сключване на договор и сключвате договор за посредничество с нас или сключвате трудов договор с предложен от нас работодател, както и създадени и генерирани от „Булнав Менинг“ ЕООД данни в процеса на изпълнение на договорните отношения между „Булнав Менинг“ ЕООД и Вас:

Лични данни, които Ви идентифицират

Три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, дата и място на раждане, пол, гражданство, номер на лична карта, дата и място на издаване, номера на задграничен и моряшки паспорт, дати на издаване и валидност и фотографско изображение;

Данни за контакт

Постоянен и настоящ адрес, телефон, електронна поща, профили в социални мрежи, както и други данни за контакт;

Лични данни на трето лице за контакт

Три имена, родствена или друга връзка, телефон, адрес за кореспонденция, електронна поща;

Лични данни относно образование и квалификация

Вид на образованието, място, номер и дата на издаване на диплома, специалност, номер и дата на издаване на документ/свидетелство за правоспособност, конвенционални и други сертификати, данни за преминати курсове и обучения, владеене на чужди езици, за стажанти: факултетен номер, форма на обучение, срок на обучение;

Лични данни, свързани с подписване на договор за посредничество, възникване на трудовото правоотношение с корабопритежател/започване на стаж, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение

Данни, съдържащи се в автобиографии, препоръки, протоколи/формуляри за оценяване и класиране от проведени писмени изпити и събеседвания (интервюта), оценки относно способности, компетентност и други квалификации, свързани с изпълнение на работата, данни относно предишни осъждания (при кандидатстване за заемане на материално-отчетническа длъжност или при други съгласно изискването на българското законодателство или ако е допустимо съгласно законодателството на флага на кораба), ръст и тегло, писма, друга обратна връзка, която получаваме от Вас;

Лични данни, свързани с трудовата Ви дейност

Наличие на разрешение за работа, номер, дата на издаване и валидност (когато се изисква), кораб, длъжност, трудов, осигурителен и/или плавателен стаж, дата на възникване и прекратяване на трудовото правоотношение, вид на трудовия договор, времетраене на договора, размери на полагащите се отпуски, данни за начало на изпълнението на трудовия договор и за прекратяването му, данни за издадени визи, за извършени пътувания, застраховки, място и право на репатриране, срок на предизвестие за прекратяване на договор, данни за присъединяване към колективен трудов договор и др.;

Лични данни, свързани с изплащане на възнаграждения, обезщетения и други форми на получавани доходи, както и друга финансова информация

Размер на основно възнаграждение, допълнителни трудови възнаграждения, бонуси, обезщетения, изплащани от корабопритежателя съгласно установеното в закона и/или в колективен трудов договор, и/или по споразумение, данни за банкова сметка и обслужваща банка, данни за договорените парични помощи и/или обезщетения във връзка с опазване на здравето и социалното ви осигуряване и др.

Данни, изискуеми по силата на специалните закони, приложими за кораба, под чийто флаг плава кораба, на който ще бъдете нает или спрямо корабопритежателя/ите, които регламентират трудовите правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

Специални категории лични данни

Данни за здравословно състояние, етническа и религиозна принадлежност, както и такива за членство в синдикални организации.

 1. Предоставени от Вас доброволно данни като физическо лице – представител и/или служител на юридическо лице, контрагент по договор с “Булнав Менинг“ ЕООД и създадени и генерирани от „Булнав Менинг“ ЕООД данни в процеса на изпълнение на договорните отношения между „Булнав Менинг“ ЕООД и Вас:
 • три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, длъжност, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща, както и други данни за контакт;
 • информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително електронна поща, писма и друга обратна връзка, която получаваме от Вас.
 1. Данни, които получаваме от Вас при ползването на интернет сайта ни

Ние автоматично събираме информация за вида на Вашето устройство, операционната система, браузъра, доставчика на интернет и/или мобилна телефонна услуга, стандартна сървърна регистрационна информация, интернет протокол адреси (IP адреси).

Ние обобщаваме тази информация, за да разберем как посещаващите ползват нашия интернет сайт, така че да можем да подобряваме него и услугите, които предлагаме.

Използване на IP адреси

IP адресът е набор от числа, които автоматично се задават на Вашия компютър винаги, когато се свържете с Вашия доставчик на Интернет услуга или през Вашата LAN / WAN мрежа.

Бисквитки”

Нашият интернет сайт може да използва технологията, наречена „бисквитки”.

“Бисквитката” е малък текстови файл, който се поставя на Вашия твърд диск от сървър.

Интернет сайтът може да нагоди своите операции специално за Вашите потребности, харесвания и нехаресвания, като събира и запомня информация относно Вашите предпочитания.

Ваш е изборът дали да приемате „бисквитките” или не. Повечето браузъри в мрежата автоматично приемат „бисквитки”, но Вие можете да промените настройките на Вашия браузър да отказва бисквитките или да получавате предупреждение преди „бисквитката” да бъде запаметена, ако предпочетете това.

Необходимо е да извършите справка в инструкциите за Вашия Интернет браузър или менюто „Помощ“ на екрана, за да научите повече за тази функция и да посочите Вашите предпочитания относно „бисквитките”.

Връзки към други сайтове

Нашият сайт може да съдържа връзки към уебсайтове, управлявани от други организации, или функции за социални медии като Facebook, които имат свои собствени известия за поверителност. Моля не забравяйте да прочетете условията за поверителност внимателно  преди да предоставите личните си данни на сайтове на други организации, тъй като ние не поемаме никаква отговорност или задължение за сайтовете на други организации.

За какви цели обработваме личните Ви данни?

 • За идентифицирането Ви като физическо лице при сключване, изпълнение, изменение и прекратяване на договор за посредничество с “Булнав Менинг“ ЕООД, трудов договор с предложен от нас работодател, както и за изпълнението на съответния договор, по който Вие сте страна или с оглед предприети стъпки по Ваше искане преди сключването на такива договори;
 • За идентифицирането Ви като представител и/или служител на юридическо лице – контрагент, при сключване, изпълнение, изменение и прекратяване на договор за посредничество или друг договор с “Булнав Менинг“ ЕООД, включително установяване на наличието и обхвата на представителната власт, която Ви е предоставена, както и за изпълнението на съответния договор, по който Вие сте страна или с оглед предприети стъпки по Ваше искане преди сключването на такива договори;
 • За включване на кандидатурата Ви в регистър на търсещи и устроени на работа лица;
 • За представяне на Вашата кандидатура на потенциални работодатели с оглед намиране на подходяща работа, съответна на Вашето образование и квалификация/осигуряване на стаж на кораб и предоставяне на други посреднически услуги;
 • Осъществяване на комуникация по телефон, факс, имейл и други, във връзка с дейности по договора;
 • Изпълнение на други законови задължения на “Булнав Менинг“ ЕООД.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Договорно и преддоговорно задължение – на първо място Вашите лични данни са ни необходими за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор за посредничество, друг договор или трудов договор с предложен от нас работодател, както и за сключването и изпълнението на тези договори.

Законово задължение – личните данни, предоставени доброволно от Вас се събират от “Булнав Менинг“ ЕООД в изпълнение на нормативно задължение във връзка със сключването на договор и/или изпълнението на задълженията по сключен договор, съгласно разпоредбите на Търговския закон, Закона за счетоводството, Закона за задълженията и договорите, Кодекса на труда и др.

В някои случаи личните Ви данни се обработват след предварително писмено/електронно съгласие. Съгласието представлява самостоятелно основание за обработване на личните Ви данни, като целта на обработката е посочена в него и не съвпада с целите, посочени в тази политика.

В случай че предоставите съответното съгласие, ние ще обработваме личните Ви данни за указаните цели до неговото оттегляне.

Когато обработването е необходимо за целите на легитимен интерес

Ние можем да обработваме Вашите лични данни, когато обработването е необходимо за целите на легитимните ни интереси или за целите на легитимните интереси на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат Вашите интереси или Вашите основни права и свободи. Обработването на личните данни, основано на легитимни интереси, може да включва използване на личните Ви данни, за да осигурим изпълнението на договорените услуги, във връзка с правни претенции, за да защитаваме интересите си в съдебни спорове или други производства, образувани от компетентните органи, за постигането на вътрешни административни цели и др.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме данните Ви само за срока, който е необходим за изпълнение на конкретната цел, за която се обработват, който се предвижда по закон или за срокът, който е необходим, за да защитим законните си интереси.

Личните данни, които се обработват във връзка със сключване/изменение и изпълнение на договор за посредничество или друг договор се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните, но най-малко пет години след прекратяване на правоотношението.

Счетоводна и търговска информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски се съхраняват от “Булнав Менинг“ ЕООД в следните срокове: ведомости за заплати – 50 години, счетоводни регистри и финансови отчети – 10 години, документи за данъчно-осигурителен контрол – 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, с което са свързани, всички останали носители – 5 години, доколкото по закон не е предвиден по-кратък срок.

“Булнав Менинг“ ЕООД може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор за посредничество, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.

След изтичането на срока за съхранението им носителите на информация (хартиени или технически), които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, могат да се унищожават.

След приключване на срока за съхранение данните се унищожават възможно най-бързо посредством унищожаването на хартиените носители чрез шредиране, а на техническия носител – чрез заличаване и изтриване на съответните файлове от компютрите на “Булнав Менинг“ ЕООД.

С кого споделяме Вашите лични данни? 

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица във връзка с изпълнението на задълженията по сключен договор. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни и обработващи лични данни):

 • потенциални работодатели, корабопритежатели, с които сте сключили индивидуален трудов договор и лица, на които те са възложили функции по преценка на кандидати и/или администриране на сключен индивидуален трудов договор;
 • пощенски оператори с оглед изпращане на пратки и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;
 • съвместни администратори на лични данни, които съвместно с нас определят целите и средствата на обработване на личните Ви данни (например „Служба по трудова медицина);
 • лица („обработващи“), които от името на “Булнав Менинг“ ЕООД извършват обработване на лични данни (например счетоводни кантори, с които работи “Булнав Менинг“ ЕООД);
 • органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство (например съд, прокуратура, следствени органи и др.);
 • банки, в случаите, в които администрираме изплащането на възнаграждението Ви или други плащания,;
 • всяко лице, на което сте изискали от нас да представим информация, съдържаща лични данни;
 • лица, чрез които се организират пътуванията ви до и от кораба, като: авиокомпании, лица, предоставящи хотелски услуги, агенти и други в този смисъл;
 • други лица, когато това е необходимо за предявяване или защита на наши, или Ваши права и правни претенции;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;

Предаваме ли личните Ви данни на трета държава или международна организация?

“Булнав Менинг“ ЕООД не предава и няма да предава Вашите данни на получатели, намиращи се извън Европейския Съюз и извън Европейското икономическо пространство.

В случай, че ни е възложено от Вашия работодател и с оглед изпълнение на трудовото ви правоотношение, без предварително да получим Вашето съгласие:

 • Личните данни, които събираме, може да предадем на определени трети държави или територия или конкретен сектор в трета държава, или дадена международна организация, за които Европейската комисия реши, че предоставяното от тях ниво на защита на личните данни е адекватно.
 • Личните данни, които събираме, може да предадем на определени трети държави или територия или конкретен сектор в трета държава, или дадена международна организация, за които липсва решение за адекватно ниво на защита. В този случай, ще предприемем възможните, необходими мерки, за да компенсираме липсата на защитата на данни в дадената трета държава чрез подходящи гаранции за субекта на данни, осигуряващи спазването на изискванията относно защитата на данните и правата на субекта на данните, подходящи при обработване в рамките на Съюза.

Какви са Вашите права като субект на данни?

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 като на субект на данни Вие имате следните права :

 • Право на достъп до съхраняваните при нас Ваши лични данни съгласно член 15 на Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Право на коригиране на неточни или на попълване на непълни данни съгласно член 16 на Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Право на изтриване на съхраняваните при нас Ваши лични данни съгласно член 17 на Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Право на ограничаване на обработването на Вашите лични данни съгласно член 18 на Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Право на преносимост на данните съгласно член 20 на Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Право на възражение съгласно член 21 на Регламент (ЕС) 2016/679.

Право на достъп съгласно член 15 на Регламент (ЕС) 2016/679

Съгласно член 15 параграф 1 на Регламент (ЕС) 2016/679 Вие имате право да получите безвъзмездно достъп до съхраняваните от нас лични данни, отнасящи се до Вас. Това конкретно обхваща:

 • целите, за които личните данни се обработват;
 • категориите лични данни, които се обработват;
 • получателите, респ. категориите получатели, пред които засягащите Ви лични данни са разкрити или ще бъдат разкрити;
 • предвидения срок, в който ще се съхраняват засягащите Ви лични данни, а ако конкретни данни за това са невъзможни, критериите за определянето на срока за съхраняване;
 • съществуването на право на коригиране или изтриване на засягащите Ви лични данни, право на ограничаване на обработването на лични данни от администратора или на възражение срещу такова обработване;
 • правото на жалба до надзорен орган;
 • когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, посочено в член 22, параграф 1 и 4 на Регламент (ЕС) 2016/679, – и поне в тези случаи – съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните.

Когато личните данни се предават на трета държава или на международна организация, Вие имате право да бъдете информирани относно подходящите гаранции по член 46 от Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с предаването им.

Право на коригиране съгласно член 16 на Регламент (ЕС) 2016/679

Вие имате право да поискате от нас да коригираме незабавно неточните лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването, Вие имате право да изискате попълването на непълни лични данни, включително чрез добавяне на декларация.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) съгласно член 17 на Регламент (ЕС) 2016/679

Вие имате право да поискате от нас незабавно да изтрием свързаните с Вас лични данни, доколкото е приложимо някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттегляте своето съгласие, на което се е основавало обработването на данните съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) на Регламент (ЕС) 2016/679, и няма друго правно основание за обработването им;
 • Вие възразявате срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 или параграф 2 на Регламент (ЕС) 2016/679, и в случая на член 21, параграф 1 на Регламент (ЕС) 2016/679 няма оправдани законни основания за обработването, които да са с предимство;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • изтриването на личните данни е необходимо в изпълнение на правно задължение;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги от информационното общество по член 8, параграф 1.

Когато ние сме направили личните данни обществено достояние и сме задължени да ги изтрием, ние ще предприемем, отчитайки наличната технология и разходите по изпълнението, разумни мерки, за да уведомим третите лица, обработващи Вашите лични данни, че Вие сте поискали и от тях да изтрият всички линкове към тези лични данни, както и копията или репликите на тези лични данни.

Право на ограничаване на обработването съгласно член 18 на Регламент (ЕС) 2016/679

Вие имате право да изискате от нас ограничаване на обработването, когато е налице една от следните предпоставки:

 • точността на личните данни се оспорва от Вас;
 • обработването е неправомерно, но Вие желаете вместо изтриване на личните данни, ограничаване на използването им;
 • администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните има нужда от тях за предявяването, упражняването или защитата на правни претенции или
 • Вие сте възразили срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 на Регламент (ЕС) 2016/679 преди да е установено, дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

Право на преносимост на данните съгласно член 20 на Регламент (ЕС) 2016/679

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от нас, доколкото

 • обработването е основано на съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) или на договор съгласно член 6, параграф 1, буква б) на Регламент (ЕС) 2016/679 и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.

При упражняване на правото Ви на преносимост на данните Вие имате право да поискате пряко прехвърляне на личните данни от нас към друг администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение съгласно член 21 на Регламент (ЕС) 2016/679

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на член 6, параграф 1, буква д) или буква е) на Регламент (ЕС) 2016/679, включително профилиране, основаващо се на посочените разпоредби. Ние сме длъжни да приемем това Ваше право и да прекратим обработването на личните Ви данни, освен ако не са налице, убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи като субект на данни, или за установяването, упражняването или защитата на наши правни претенции.

Право на оттегляне на съгласие

Ако в някакъв период сте предоставили съгласието си за обработване на личните Ви данни за определени цели, винаги можете да оттеглите това съгласие за бъдещо обработване.

Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на Вашите лични данни на друго валидно правно основание, както и законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено.

При оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, “Булнав Менинг“ ЕООД няма да използва личните Ви данни за целите, за които са предоставени.

Съгласието може да бъде оттеглено писмено в офиса на “Булнав Менинг“ ЕООД, по електронна поща (crew@bulnav-manning.com), чрез пощенска или куриерска услуга.

Предоставеното съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, като това няма да се отрази върху изпълнението на договорните задължения на “Булнав Менинг“ ЕООД.

Право на жалба 

Ако считате, че обработването на Вашите лични данни е неправомерно, можете да подадете жалба до съответния надзорен орган (в България – Комисията за защита на личните данни, бул. “Проф. Цветан Лазаров”, София 1592, www.cpdp.bg).

Съветваме Ви да адресирате претенциите си първо до “Булнав Менинг“ ЕООД, за да получите по-бързо и ефективно разрешаване на проблема.

Как да упражните правата си? 

Правото си на достъп може да упражните по един от следните начини:

 • като посетите офиса на “Булнав Менинг“ ЕООД и подадете писмено заявление по образец;
 • като подадете заявление по образец с конкретното искане, подписано с квалифициран електронен подпис, през електронната форма за контакт с “Булнав Менинг“ ЕООД на официалната интернет страница на дружеството www https:// www.bulnav-manning.com.
 • като подадете заявление по образец с конкретното искане, подписано с квалифициран електронен подпис на e-mail на “Булнав Менинг“ ЕООД.

Заявление по образец е достъпно на интернет страницата на “Булнав Менинг“ ЕООД https:// www.bulnav-manning.com и в офиса на “Булнав Менинг“ ЕООД. Заявление може да бъде подадено лично от Вас и от друго лице, което предостави нотариално заверено пълномощно.

За да бъде обработено Вашето заявление трябва да попълните следната информация:

 • Трите Ви имена;
 • ЕГН/ЛНЧ/ЛН;
 • Трите имена и ЕГН/ЛНЧ/ЛН на пълномощник (ако заявлението се подава от такъв);
 • Форма за получаване на изисканата информация:
 • Начин за получаване на изисканата информация:
 • Подпис на заявителя.

Как ще Ви отговорим? 

Отговор на заявлението за достъп до лични данни можете да получите по ваш избор:

като писмена справка или на копие на предоставен от Вас технически носител или по електронен път на посочен от Вас електронен адрес за кореспонденция.

Отговорът на подаденото от вас заявление можете да получите по ваш избор: в офиса на “Булнав Менинг“ ЕООД или на посочен от Вас електронен адрес за кореспонденция или на посочен от Вас адрес с куриер за Ваша сметка.

В какъв срок ще получите отговор? 

До един месец от получаване на Вашето искане ще Ви предоставим информация относно действията, които сме предприели по него. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ако такова удължаване се наложи, ще Ви уведомим в срок до един месец от подаване на искането Ви, като ще Ви обясним и по какви причини се налага това удължаване.

А ако не Ви отговорим? 

Ако не предприемем действия по искането Ви, ще Ви уведомим без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането, за: причините да не предприемем действия, за възможността да подадете жалба до надзорен орган, или да потърсите защита по съдебен ред.